Engelli Aylığı

Engelli Aylığı (2022 sayılı Kanun)

Engelli aylığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununa” göre bağlanan aylıktır.

2022 sayılı kanun uyarınca ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük özürlü bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Engelli aylığı üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Aylık miktarı özür oranına göre değişmektedir.

Engellinin “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alacağı özürlü sağlık kurulu raporuna göre “özürlü”(özür oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü (özür oranı%70 ve üzeri) olan,

-Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

-Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

-Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

-Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

-Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan özürlü bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı özürlü aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır.

 

Engelli Aylığı bağlanması için gerekli belgeler şunlardır:

-Başvuru formu,

-Özürlü veya başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olmaları nedeniyle aylık bağlanacaklar için “özürlü sağlık kurulu raporu”,

-Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı,

-ADNKS’den (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu,

-Özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları “özürlü sağlık kurulu raporu” ile kanıtlayan 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlü bireyler için Türkiye İş Kurumuna doğrudan kendilerinin veya yazılı talepleri üzerine kaymakamlıklar ya da mahalli (malmüdürlükleri-defterdarlıklar) maliye teşkilatları tarafından adlarına başvuru yapıldığına dair belge,

-Mahallî maliye teşkilatlarınca aylık bağlanması için istenilen ilgili Yönetmeliğin ekindeki belgeler Kurum internet sayfasından temin edilir.(www.sgk.gov.tr) Bu formlar için ilgililerden herhangi bir ücret talep edilemez. Yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu ilgililerden talep edilmez, ilgili Kurumca temin edilir. Başvuru formunda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunanın kendisi veya gerekli hallerde kanuni temsilcileri tarafından doldurulup imzalanır.

-Aylık bağlanması için gerekli belgelerden Kuruma, mahalli maliye teşkilatları tarafından belirtilen belgeler gönderilir. Diğer belgeler mahalli maliye teşkilatlarında muhafaza edilir. Muhtaç olmadığına karar verilenler ile vücut fonksiyon kaybı oranı % 40’ın altında olanların belgeleri Kuruma gönderilmez. Bu durumda başvuru sahiplerine mahalli maliye teşkilatlarınca gerekçesi de belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilir.

-“Özürlü sağlık kurulu raporunun” aslı, ilgili hastane başhekimliği tarafından mühürle onaylanmış örneği veya Kurumca kabul edilmiş elektronik ortamda temin edilen örnekleri kabul edilir. Ayrıca, “özürlü sağlık kurulu raporunun” aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra mahalli maliye teşkilatlarında birim amiri, Kurumda ise görevlendirilecek personel tarafından isim ve unvan yazılmak suretiyle tasdik edilerek kabul edilir.

Aylık talebi için üç adet fotoğraf ve Nüfus Cüzdanı ile birlikte ikametgahın bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra engelli aylığını üç grupta incelemek gerekir.

1-Engelli aylığı: 18 yaşından büyük olup, özür derecesi %40 ile %69 arasında olan ve kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, herhangi bir işe yerleştirilememiş olan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibariyle geliri 100,37.-TL (01/01/2011 tarihi itibariyle 100,37 TL)’nin altında olan engelli için ödenen aylıktır. Yukarıdaki şartları sağlayan ve aylık geliri 100,37.-TL’nin altında olan engelli 200,74.-TL engelli aylığı almaktadır.

 

2-Bakıma muhtaç engelli aylığı: 18 yaşından büyük olup, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü (özür derecesi %70 ve üzerinde olan) ve kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibariyle geliri 100,37.-TL (01/01/2011 tarihi itibariyle 100,37 TL)’nin altında olan engelli için ödenen aylıktır. Yukarıdaki şartları sağlayan ve aylık geliri 100,37.-TL’nin altında olan engelli 301,11.-TL engelli aylığı almaktadır.

 

3-Engelli yakını aylığı: Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, aylık ortalaması itibariyle geliri 100,37.-TL (01/01/2011 tarihi itibariyle 100,37 TL)’nin altında olan engelli yakını için ödenen aylıktır. Yukarıdaki şartları sağlayan ve aylık geliri 100,37.-TL’nin altında olan engelli yakınına 200,74.-TL engelli yakını aylığı ödenmektedir.

Engelli Aylığı hangi hallerde kesilir:

Bağlanan aylıklar, aylık sahibinin ya da engellinin;

a) Ölümü,

b) Feragatı,

c) Türk vatandaşlığından çıkarılması, Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket uyruğuna girmesi,

ç) Muhtaçlığının kalkması,

d) Özürlülük oranının % 40’ın altına düşmesi,

e) Engelli yakını aylığı alanlar bakımından, engellinin 18 yaşını tamamlaması,

f) Engelli yakını aylığı alanlar açısından, bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi,

ğ) Engelli aylığı, engelli yakını aylığından faydalananın bir işte çalışmaya başlaması veya sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları ya da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemesi,

h) Aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması,

hallerinde, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden ilk ödeme döneminden itibaren kesilir.

 

Aylık veya aylık farkı hakkını kaybedenlere, aylıklarının kesilmesini gerektiren tarihten sonraki dönemler için yapılan ödemeler, Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından ilgililerden tahsil edilir.

Aylığa hak kazanmak üzere kişilerin beyanı üzerine düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından, ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için % 50 fazlası ile borç tahakkuk ettirilir.

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için kanuni faizi ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından yerine getirilir.

Engelli aylığı alanların sağlık giderleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılanır.

Genel Sağlık Sigortası 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihe kadar sağlık giderleri Yeşil Kart kapsamında devam edecektir.