FSHD TEDAVİSİNDE LOSMAPİMOD’UN KULLANILDIĞI FAZ 3 KLİNİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Fulcrum Therapeutics® Şirketi Fasiyoskapulohumeral Müsküler Distrofi (FSHD) tedavisinde Losmapimod’un Kullanıldığı Faz 3 Klinik Çalışmayı Duyurdu.

 

  • FDA ve AB düzenleyici ajanslarının mutabık kaldığı üzere Erişilebilir Çalışma Alanı (Reachable Workspace-RWS) birincil sonlanım noktası olarak belirlendi
  • Çalışmanın 2022’nin 2. çeyreğinde başlaması bekleniyor
  • FSHD için pazara sürülen ilk potansiyel tedavi olacak

 

Genetik olarak tanımlanan nadir hastalıklara sahip hastaların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik bir biyofarmasötik şirketi olan Fulcrum Therapeutics, fasiyoskapulohumeral  müsküler distrofi  (FSHD) hastalarında losmapimod’un Faz 3 klinik araştırmasını içeren REACH çalışmasını 2022’nin ikinci çeyreğinde başlatmayı planladığını duyurdu. FSHD henüz onaylanmış bir tedavisi bulunmayan ciddi, nadir, progresif ve hastayı güçten düşüren bir hastalıktır. İskelet kasına yönelik yağ infiltrasyonu ile karakterizedir ve yüz, skapula ve omuzlar, üst kollar ve karnı içeren müsküler atrofiye neden olur. Hastalar üzerindeki etkilerine;  günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğindeki ciddi düşüşler, üst ekstremitede fonksiyon kaybı, mobilite ve bağımsızlığın kaybedilmesi ve kronik ağrılar dahildir.

 

“Fulcrum’ın başkanı ve CEO’su Bryan Stuart’ın beyanına göre Faz 2b klinik çalışmasının sonuçları losmapimod’un FSHD hastalarında hastalık ilerleyişini yavaşlattığını ve vücut fonksiyonunu iyileştirdiğini ortaya koydu.

Klinik geliştirme aşamasında olan ilk ve tek araştırma ilacı olan Losmapimod’a yönelik güncel veriler, ortaya çıkan anlamlı klinik fayda ve tam olarak kanıtlanmış güvenlilik profiliyle son derece umut verici.

 

Losmapimod’un klinik fayda ortaya koyan faz 2b çalışmasına dayanarak Fulcrum, ABD ve AB düzenleyici ajanslarıyla (FDA dahil) ile birlikte çalışarak Faz 3 çalışmasının temel unsurlarını sürece uygun hale getirdi. REACH çalışması, FSHD tedavisinde losmapimod’un etkililiği ve güvenliliğini değerlendiren randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok uluslu bir çalışma olacak. Çalışmanın yaklaşık 230 yetişkin FSHD hastasını kapsaması bekleniyor. Hastaların bir kısmı, günde iki kez ağızdan 15 mg’lık tabletler halinde losmapimod, diğer yarısıysa plasebo alacak şekilde 1:1 oranında randomize edilerek 48 haftalık tedavi dönemi boyunca değerlendirilecek. Çalışmanın birincil sonlanım noktası, başlangıca kıyasla Erişilebilir Çalışma Alanı’ndaki (RWS) mutlak değişim olacak. İkincil sonlanım noktaları ise kas yağ infiltrasyonu (MFI), Hasta Küresel Değişim İzlenimi (PGIC) ve üst ekstremite Nörolojik Rahatsızlıklarında Yaşam Kalitesi (Neuro QoL UE) olacak.

 

Fulcrum’ın AR-GE başkanı Judith A. Dunn; “Faz 2b çalışmamızdan edindiğimiz RWS ve MFI verileri ile hasta tarafından bildirilen sonuçların, hastalık ilerleyişine yönelik güvenilir ölçümler sağladığını öğrendik. Bu ölçümlere göre, yalnızca 48 haftalık losmapimod tedavisi sonrasında bu sonlanım noktalarında plaseboya kıyasla anlamlı farklar gözlemledik. REACH de istatistiksel ve klinik olarak benzer anlamlı faydalar sağlamak üzere optimize edildi ve FSHD hastalarına hayat değiştiren bir tedavi sağlamaya yönelik önemli bir adım.”

 

48 haftalık bir tedavi süresinde yaklaşık 80 hastayı içeren randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir Faz 2b çalışması olan ReDUX4’ün sonuçları birden çok kas sağlığı ve fonksiyonu ölçütünde ve hasta tarafından bildirilen sonuçlarda klinik olarak anlamlı faydalar ortaya koydu. Losmapimod özellikle, üst ekstremite hareket aralığı ve fonksiyonuna yönelik nicel bir ölçüt olan ve günlük yaşamda aktiviteleri bağımsız olarak gerçekleştirebilme yeteneğiyle bağdaştırılan RWS ölçütünde iyileşme sağladı. Losmapimod ayrıca, halihazırda hastalık tarafından etkilenmiş kaslardaki yağ infiltrasyonunun ilerleyişini azalttı ve normal görünen kasların sağlığını korudu. İlaveten, losmapimod tedavisi alan hastaların, değerlendirmede plasebo kullanan hastalara kıyasla daha iyi hissettiği bildirildi. Losmapimod’un FSHD dışındaki klinik çalışmalardaki kapsamlı güvenlilik ve tolere edilebilirlik profili ile tutarlı olarak, Faz 2b çalışmasında hiçbir tedavi ilişkili ciddi advers olay gözlemlenmedi.

 

Losmapimod araştırma aşamasındaki bir selektif p38α/β mitojen aktive protein kinaz (MAPK) inhibitörüdür. Fulcrum, p38α/β inhibitörlerinin DUX4 ekspresyonunu azaltmadaki rolünü keşfettikten ve bilinen bileşiklere yönelik olarak kapsamlı bir inceleme yürüttükten sonra GlaxoSmithKline’dan kendi kullanımına yönelik olarak losmapimod’un munhasır lisansını aldı. ReDUX4 çalışmasında bildirilen sonuçlar, üst ekstremite gücünde olumlu etkiler de dahil olmak üzere hastalık ilerleyişinde yavaşlama ve fonksiyon artışı ortaya koydu. Losmapimod’un müsküler distrofilerdeki etkisi daha önce araştırılmamış olsa da, dünya çapında birden çok farklı endikasyon için yapılan araştırmalarda 3500’den fazla gönüllü üzerinde değerlendirildi ve losmapimod ile hiçbir güvenlik sinyalı ilişkilendirilmedi. Losmapimod’a ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Fast Track (Hızlı İzleme) ve Yetim İlaç ataması yapıldı.

 

Daha fazla bilgi için www.fulcrumtx.com adresini ziyaret ediniz.

 

Fulcrum’ın 23 Mart 2022 itibarıyla FSHD Society Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirdiği konferansta, araştırmanın Kuzey Amerika, Kanada ve Avrupa’da toplam 30 çalışma merkezini kapsayacak şekilde başlatılacağı belirtilirken çalışma merkezleri  listesinin FSHD Society ve www.clinicaltrials.gov sitelerinden en kısa zamanda duyurulacağı belirtildi. Çalışmaya FSHD Tip 1 veya Tip 2 teşhisi bulunan 18-65 yaş arası hastalar başvurabilecek.