E-Posta Gönder info@kasder.org.tr
iletişime geç +90 212 663 86 86
BAĞIŞ YAP

Ne Yapmak İstiyoruz

Amaçlarımız

 1. Kas hastalıklarında teşhis/ tedavi, rehabilitasyon ile ilgili programların eğitim uygulama ve tanıtımını yapmak.
 2. Bu konuda uzmanlaşmayı teşvik etmek.
 3. Kas hastalıklarını yaratan nedenleri saptayarak, önleyici tedbirler üzerinde çalışmak.
 4. Çeşitli Kas hastalıkları için danışma ve rehabilitasyon olanaklarını araştırmak ve sağlamak.
 5. Hekim ve diğer yardımcı tıp personeli için meslek eğitimini bu yönde teşvik etmek, buna yönelik ve eğitim-geliştirme amaçlı özel konferanslar, seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, konu ile ilgili iç ve dış literatürü izlemek, bir bilgi bankası kurmak.
 6. Bu konuda çalışan uzman ve üyelerin ulusal ya da uluslararası kongrelere, konferanslara, kurslara ve seminerlere katılmasını sağlamak/hükümetlerin yardımını elde etmek üzere girişimlerde bulunmak.
 7. Kas hastalıkları konusunda konferanslar, kurslar ve seminerler düzenlemek, broşür ve kitap gibi yayınlar hazırlamak, ilgili ve resmi özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 8. Birçoğu kalıtsal karakterde olan kas hastalıklarının bu niteliği hakkında hasta ailelerine ve topluma bilgi ulaştırmak.
 9. Aynı konuda milli organizasyonların kuruluşuna çalışmak, başka illerde şubeler, temsilcilikler açarak derneğin çalışmalarını yurt çapında yaymak ve geliştirmek, Türkiye’de benzer amaçlarla çalışan başka derneklerle federasyon kurabilmek veya kurulmuş federasyonlara katılarak çalışmalarını güçlendirmek, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 10. Gerektiği zaman yönetimsel, bilimsel, sosyal teknik komiteler kurarak dernek faaliyetlerini güçlendirmek, bu komitelerin tüzüğe uygun iç tüzükleriyle çalışmalarını yönetim kurulu aracılığı ile düzenlemek ve denetlemek.
 11. Kas hastalıklarının, teşhis, psikolojik danışma ve rehabilitasyonlarına hizmet eden kuruluşlar için gerekli personel ve araçları sağlamak, ilaç, para ve tedavi yardımlarını sağlamak, fakir hastalar için programlı yardımlar düzenlemek, sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir kas hastalarının her türlü ilaç medikal malzeme, ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak, kas hastalarına engellilikle ilgili cihaz ve malzeme yardımında bulunmak, sosyal yardım fikrini ve olanaklarını yaratacak kampanyalar açmak, kermes, konser, yemek, televizyon ve radyo programları v.b.gibi faaliyetler düzenlemek.
 12. Dünyanın diğer ülkelerindeki benzer dernek ve teşekküllerle ilişki kurmak ve işbirliği yapmak, bu kanallardan elde edilecek yardımları yurdumuzdaki gereksinimlere yöneltmek.
 13. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve genişletmek amacı ile vakıf kurmak.
 14. Kas Hastalıkları ya da sair engelli durumunda bulunan insanların, sosyal hayata uyum sağlamaları ve tedavilerine yönelik projelerin uygulanabilmesi için sivil toplum örgütleri, yerel yönetim, özel sektör ve mülki amirliklerle gerek göreceği kadar kişilerle yapılacak protokoller doğrultusunda çalışmalar yapmak.
 15. Kas hastalarının toplumsal hayata katılmaları ve motivasyonları için çeşitli yer ve zamanda düzenli olarak spor organizasyonları, piknik, yemek ve tiyatro v.b. çalışmaları tertip etmek ve düzenlemek.
 16. Dernek amacı doğrultusunda yapmış olduğu faaliyetler içinde bir veya birkaçını içeren iktisadi üniteler oluşturmak.
 17. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 18. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. Her türlü taşınmaz mal bağışı kabul etmek.
 19. Kas hastaları başta olmak üzere, ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik, yasal, sosyal hakları konusunda idari girişimlerde bulunmak, gerektiğinde her türlü yasal başvurularda bulunmak, davalar açmak. Açılmış davalara katılmak.
 20. Kas hastalarının eğitim-öğretim hayatlarının devamına katkıda bulunmak amacıyla ihtiyacı olan kas hastalarına burs vermek, Kas Hastaları ya da sair engelli durumunda bulunan insanların, sosyal hayata uyum sağlamaları, meslek kazanmaları bakımından mesleki kurslar düzenlemek.
 21. Kas hastalarının sağlık kontrollerini ve tedavilerini düzenli kılmak için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle gerekli protokoller ve sözleşmeler yapmak, seminerler, sempozyumlar, paneller düzenlemek, bu amaçla tetkik, takip, rehabilitasyon, tedavi ünitesi oluşturmak.

Hedefler

 1. Ulusal Nöromüsküler Hastalıklar Hasta Bilgi Sistemi’nin kurulması
 2. BİRİNCİ TÜRKİYE TELETHON PROJESİ’nin hayata geçirilmesi
 3. Kas Hastalıkları Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Dinlenme Merkezi’nin kurulması
 4. Türkiye Nöromüsküler Hastalıklar Genetik Araştırma Merkezi’nin kurulması