Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu Projesi

Hacı Ömer Sabancı Vakfı, hibe programına aldığı projemizi onayladı.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği ile Görme Özürlüler Derneği tarafından geliştirilen “Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu Projesi”, Hacı Ömer Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında onaylanarak kabul edildi. KASDER’in proje ortağı olarak yer aldığı çalışmalarda fırsat eşitliği vurgusu yapıldı.

Neden Engelli Ayrımcılığını Önleme Projesi?
Tüm yasal düzenlemelere rağmen Türkiye’de engelli ayrımcılığının eğitim, istihdam, ulaşılabilirlik gibi alanlarda yaşanıyor olması, buna karşın sivil toplum kuruluşlarının izleyicilik ve önleyicilik konusunda yetersiz kalması; projenin çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Proje Kapsamında Neler Yapıldı?
1- Anayasa ve uluslararası sözleşmelere uygun mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve STK’ların bu süreçte etkin kılınması
2- Geçmişte çıkarılmış mevzuatta engellilere yönelik ayrımcılık içermesi muhtemel mevzuatın ayrımcı niteliğinden arındırılması ve bu süreçte STK’ların etkin kılınması
3- Ayrımcılık uygulamalarına gerek devlet-engelli birey ilişkilerinde, gerek engelli birey-engelsiz birey ilişkilerinde son verilmesi
4- Bütün bu süreçlerde STK’ların etkin kılınması, kapasitelerinin yükseltilmesi, ayrımcılığın izlenmesi ve önlenmesi
5- Bu STK’lar arasında işbirliği içerisinde ortak hareket edecekleri platformların oluşturulması

Proje Özeti
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde engellilik ve ayrımcılık konularında faaliyet gösteren STK temsilcilerinin ayrımcılığı önleme ve mücadele etme konusunda kapasite kazanmasını amaçlayan projede şu faaliyetlerde bulunuldu:
1- Engellilere yönelik (ayrımcılıkla ilintili) ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşmeler hakkında eğitim
2- Ayrımcılılıkla mücadele için (merkezi ve yerel yönetimlere) idari ve yasal başvuruların nasıl yapılacağı ve usulleri hakkında uygulamalı eğitim
3- Engelli ayrımcılığına son 2 yılda konu olan tüm eksikleri izleme çalışmaları, anket-istatistik çalışması, gelen verilerin analiz edilerek bir rapor oluşturulması
4- İyi niyet protokolüyle 32 STK’nın bir platform haline gelmesi, eğitimler ve yapılan izleme çalışmalarından veriler elde edilmesi… Bu tespitler kapsamında ise;
a- Hazırlanan raporu, konuya taraf kesimlere (özürlüler idaresi, bakanlıklar, TBMM komisyonları, STK’lar) ve kamuoyuna sunmak
b- Eğitim, erişim, istihdam, sağlık alanlarındaki ayrımcı uygulamalarla ilgili devlet idarecilerine düzeltme talebiyle, her dernek tarafından asgari 5’er adet olmak üzere Türkiye genelinde toplam 100 adet başvuru yapmak
c- Ayrımcılık içeren mevzuatın değiştirilmesi için yasama ve yürütme organı nezdinde girişimlerde bulunmak, anayasa değişikliği kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvuruları için hazırlık yapmak
d- Suç teşkil eden ayrımcı fiil, eylem ve işlemler hakkında toplu yasal girişimler ve davalar açmak
5- Web sayfası oluşturulması